Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 03 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bồi dưỡng thường xuyên

Bồi dưỡng thường xuyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề cương tìm hiểu nội dung bồi dưỡng 1 NH 2018 - 2019

ĐỀ CƯƠNG TÌM HIỂU Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết/năm học/giáo viên) Đổi mới phương pháp dạy học các môn học và tổ chức, hướng dẫn học sinh tự học.   Câu 1. Đổi mới phương pháp dạy học các môn học...

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY TRƯỜNG THCS THỦY CHÂU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:   /KH-THCS TC Thủy Châu, ngày 01  tháng 10  năm 2018 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo...

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019

UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 352/KH-PGD&ĐT   Hương Thủy, ngày 27 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản...

Các mô đun bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018

Các thầy cô tải file bên dưới mô đun 34 đến 37 password mở file: 123456

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY TRƯỜNG THCS THỦY CHÂU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:   /KH-THCS TC Thủy Châu, ngày 20  tháng 9 năm 2017   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo...

KẾ HOẠCH BDTX NĂM 2015 - 2016

Quý thầy cô tải file đính kèm để xây dựng kế hoạch tổ, cá nhân