Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 07 tháng 03 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác