Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 28 tháng 06 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác