Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 22 tháng 05 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác