In trang

Tuần 19  năm 2021
Từ ngày 10/05/2021 đến 16/05/2021

Thứ / BuổiSángChiều
Thứ 2
10/05/2021
07h30: Giao ban tuần
10h00: Họp Đảng ủy
 
13h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)
15h00: Kiểm tra điều kiện cấp phép hoạt động TVDH (QĐ)
15h30: Ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên với Trường ĐHSP Huế (GĐ, PGĐ LĐ các phòng TCCB, MN, TH, TrH, GDCNTX, KHTC và VP).
 
Thứ 3
11/05/2021
08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu Trường Đại học Y Dược Huế, điểm cầu trường Đại học Sư phạm (Đ/c GĐ, PGĐ phụ trách; P.CTTT-CTHSSV, P.GDMN, GDTH, GTrH) - Xe 6445
08h00: Đi nắm tình hình cơ sở và kiểm tra phòng chống dịch (Đ/c Mỹ, PGĐ, phòng chuyên môn liên quan) - Xe 1954
08h00: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hội trường Cục Thuế tỉnh (LĐ) (Hoãn)
 
14h00: Họp Đảng ủy
16h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)
 
Thứ 4
12/05/2021
08h00: Thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL đơn vị trực thuộc (LĐ,TCCB, GM)
08h00: Thông qua Đề án đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở GDMN, GDTH, GD THCS của Trường CĐSPThừa Thiên Huế tại Hội trường Sở (Đ/c Thắng - PGĐ, GDMN, GDTH, GDTrH, TCCB, KHTC, GDCN-GDTX) (Hoãn)
 
13h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ) (Hoãn)
13h30: Họp UBND tỉnh về phương án tổ chức các kỳ thi tuyển sinh và THPT (Đ/c GĐ, KTKĐCL)- Xe 6445
14h00: Thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL đơn vị trực thuộc (LĐ,TCCB, GM)
 
Thứ 5
13/05/2021
07h30: Họp UBND tỉnh nghe báo cáo công tác giáo dục học sinh khuyết tật, chuyên biệt tại VP UBND tỉnh (Đ/c GĐ, PGĐ, Trường các phòng chuyên môn và KHTC) - Xe 6445
08h00: Chấm thi Olympic Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ học sinh tiểu học tại Hội trường Sở (Đ/c Mỹ - P.GĐ, GDTH, QĐ)
 
13h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)
14h00: Tiếp xúc cử tri tại Hội trường Thành ủy Huế (Đ/c GĐ) - Xe 6445
16h00: Họp về việc thành lập Trường THPT chuyên thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tại Hội trường Sở (LĐ, TCCB, GDTrH, KH&TC, KT&KĐCLGD)
 
Thứ 6
14/05/2021
 
13h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ) (Hoãn)
14h00: Dự họp UBND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và nghe báo cáo một số nội dung thường kỳ tháng 4/2021 tại VP UBND tỉnh (Đ/c GĐ) - Xe 6445 (Hoãn)
14h00: Họp cốt cán Sở tại Hội trường (LĐ, Đảng ủy, trưởng phó, phòng ban , LĐ và CV phòng KTKĐCL)
14h30: Thẩm định điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ Liên Gakko tại thành phố Huế (TCCB, QĐ) (Hoãn)
 
Thứ 7
15/05/2021
08h00: Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh lần thứ 16 (Đ/c GĐ) - Xe 6445
 
14h00: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (Đ/c GĐ)
 
Chủ Nhật
16/05/2021
08h00: Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Thuận Lộc, TP Huế (Đ/c GĐ) - Xe 6445
 
14h00: Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Thuận Hòa, TP Huế (Đ/c GĐ) - Xe 6445